Vad är en YH-utbildning?

YH-utbildningar är statsfinansierade eftergymnasiala yrkesutbildningar med stark koppling till arbetslivet. En YH-utbildning ska svara mot ett verkligt behov i arbetslivet. Därför deltar arbetslivet både i utformningen av utbildningen och genom att ställa sina arbetsplatser till förfogande under delar av utbildningen.

Poäng

En YH-utbildning ger YH-poäng. Fem poäng motsvarar en veckas studier. Höstterminen ger 85 poäng och vårterminen 115 poäng. Kurserna i en YH-utbildning är i allmänhet inte tillgodoräkningsbara inom högskolan. Om de får tillgodoräknas prövas av respektive högskola.

Kvalitetssäkring

För att bedöma att utbildningen uppfyller de mål som är satta genomförs ett flertal utvärderingar under utbildningstiden. Utvärderingarna kommer att genomföras både individuellt och i grupp. Även i direkt anslutning till varje period LiA-perioder kommer utvärderingar göras.

Studiefinansiering

En YH-utbildning berättigar till studiemedel på samma sätt som högskoleutbildningar. Detta gäller under hela utbildningen, även under de delar som är arbetsplatsförlagda (LIA). Studiemedel kan sökas hos CSN (Centrala Studiestödsnämnden).

Läs mer om CSN

Särskilt pedagogiskt stöd

Påhlmans Handelsinstitut erbjuder särskilt pedagogiskt stöd i enlighet med direktiv från Myndigheten för Yrkeshögskolan. Stödet erbjuds innan utbildningen startar vid de prov som sökande ska göra i samband med antagningen. Information om stödet ges i samband med att utbildningen startar och under utbildningens genomförande.

Särskilt pedagogiskt stöd innebär bl a möjlighet till kompensatoriskt stöd i form av förlängd provtid för studerande med dyslexi, anteckningsstöd och individuella handlingsplaner.

För mer information om pedagogiskt stöd:

Läs mer om pedagogiskt stöd på myh.se