Synpunkter och reklamationer

Vi använder oss av denna rutin för alla våra utbildningsformer, vilket förutom skola, inkluderar Kompletterande kulturutbildningar, YH-utbildningar och folkbildningskurser.

Enligt skollagen 4 kap. 8§ skall huvudmannen ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.

  • Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med, framför det i första hand direkt till lärare eller kursledare.
  • Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår fyller du i det digitala formuläret som finns på vår hemsida. Du kan även vända dig till skolans/utbildningens kansli eller administration som kan bistå med detta. (Se våra kontaktsidor på hemsidan under respektive verksamhet)
  • Informationen i den digitala blanketten vidarebefordras till berörd chef/rektor.
  • Inom 10 arbetsdagar skall du få återkoppling i ditt ärende. Ibland kan ett klagomål vara komplicerat eller av annat skäl kräva längre tid för oss att undersöka. Behöver vi mer än 10 arbetsdagar meddelar vi dig orsaken till fördröjningen.

Alla klagomål utreds, följs upp och dokumenteras. Redovisning sker till Medborgarskolans Styrelse reklamationens/klagomålets art och vilka åtgärder som vidtagits.