Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Certifierad Paralegal online

Program

Juridik

Juridikens struktur presenteras för att skapa förståelse för hur lagar tillkommer och tillämpas. Översikten ger grunden i centrala juridiska områden inom civilrätt, straffrätt, processrätt, förvaltningsrätt, EU-rätt och marknadsrätt. Stor vikt läggs på metodlära, sökfunktion och kritiskt tänkande. Utbildningen utgår från ett praktiskt perspektiv: hur ärenden tas emot och handläggs på advokatbyråer, bolag och myndigheter, förhållandet till klient, motpart och domstolar i relation till etiska regelverk, uppdragets innehåll och omfattning, problemidentifiering, avtals- och lagtolkning samt rättskällelära.

Ekonomi

Ekonomidelen omfattar både nationalekonomi och företagsekonomi. Båda delarna ger en översikt av centrala och grundläggande begrepp, funktioner och tillämpning som påverkar och styr individ, företag och land. Återkoppling till juridikdelen görs löpande men framförallt vid delarna som omfattar företagsformer, redovisning och bokföring, kostnads- och intäktsanalys samt bokslutsvärdering. Stor vikt läggs vid hantering av konkursbon och likvidation. Genomgående presenteras och definieras ekonomiska uttryck och begrepp.

Juridisk svenska

Juridisk svenska ger möjlighet att förstå och kommunicera både skriftligt och muntligt med korrekta termer och uttryck samt träna förmågan att argumentera. Detta moment innehåller praktiska övningar för att kunna presentera argumentation skriftligt och muntligt, upprätta olika handlingar som korrespondens till klient, motpart, protokoll, PM, avtal, domstolsinlagor och rättsutredningar.

Legal English

På samma sätt som momentet Juridisk svenska, ger Legal English möjlighet att förstå och kommunicera både skriftligt och muntligt med korrekta termer och uttryck samt träna förmågan att argumentera. Stor vikt läggs vid förståelsen av engelska juridiska termer och översättning av dessa till svenska motsvarigheter och omvänt. En stor del av detta moment är praktiska övningar.

Kommunikation och metodik

Hur kommunicerar vi och varför? Oavsett om den är muntlig eller skriftlig så är god och tydlig kommunikation, anpassad för mottagaren, en förutsättning för att nå olika mål. I denna del ges inblick i retorik, presentationsteknik, mötesteknik och samtalet i yrkesrollen. Övningarna är både skriftliga och muntliga med uppgiften att presentera, argumentera och övertyga.

IT-verktyg

Det finns många olika tillämpningsområden för IT och IT-verktyg som underlättar och påskyndar arbetsmomenten i yrkesrollen som paralegal. I denna del presenteras allt från grundläggande kontorsverktyg som ordbehandling, kalkylprogram, elementär bildbehandling till kvalificerade databaser och databassökningar.

Projektledning

Du får verktyg till hur du kan driva ett projekt tryggt i mål och skapa en tydlig struktur för hur information samlas in, dokumenteras och kommuniceras i projektet. Praktiska övningar i vad som är viktigt att tänka på vid t ex företagsförvärv och olika överlåtelser. Hur görs en due diligence, vad ska finnas med i ett datarum och hur upprättas rapporten?

Examensarbete

Inför avslutade studier kommer du skriva en uppsats som ska presenteras för yrkesverksamma både skriftligen och muntligen.