Innovation

Innovationsledning framtidssäkrar din organisation

I en värld där förändring är den enda konstanten blir förmågan att tänka om och tänka nytt allt viktigare. Genom att arbeta strukturerat med innovationsledning kan företag och organisationer behålla sin konkurrenskraft, anpassa sig till nya förutsättningar och agera på nya möjligheter.

För ledare och chefer i privat och offentlig sektor, som vill bli mer innovativa, erbjuder Påhlmans Handelsinstitut utbildningen Strategisk innovationsledning med inriktning digitalisering. Under utbildningen får deltagarna praktisk kunskap som omedelbart kan implementeras i organisationen.

Innovation driver tillväxt och lönsamhet

Idag handlar innovation inte bara om att utveckla nya produkter eller tjänster, utan också om att förbättra processer, hitta nya affärsmodeller och sätt att skapa värde. För att överleva på lång sikt behöver företag och organisationer inom både privat och offentlig sektor kunna anpassa sig snabbt och effektivt till förändrade marknadsförhållanden och teknologiska framsteg.

Innovation kan också bidra till att skapa en särskiljande position på marknaden. Ett unikt erbjudande som skiljer sig åt från konkurrenterna kan leda till ökad kundlojalitet, fler marknadsandelar och tillfälle att upptäcka och kapitalisera på nya marknadssegment och affärsmöjligheter.

Vad är innovationsledning?

Innovationsledning handlar om att systematiskt leda och organisera innovationsprocessen inom ett företag. En innovationsledare spelar en central roll i att skapa en miljö som främjar kreativitet, identifierar och utvärderar innovationsmöjligheter samt implementerar nya idéer på ett framgångsrikt sätt. Detta innebär att man inte bara behöver ha en god förståelse för de tekniska aspekterna av innovation, utan också de strategiska och organisatoriska delarna.

En innovationsledare ansvarar för att bygga en kultur där medarbetarna känner sig inspirerade och uppmuntrade att komma med nya idéer. Detta kan innebära att skapa plattformar för idéutbyte, införa incitamentsprogram och säkerställa att det finns tillräckliga resurser för att driva innovationsprojekt. Innovationsledaren måste också kunna balansera risktagande med strategisk planering för att säkerställa att innovationerna bidrar till företagets långsiktiga mål.

Hur blir man en framgångsrik innovationsledare?

Utbildning, erfarenhet och ett stort nätverk är centralt för att lyckas i rollen. Duktiga innovationsledare kombinerar sina strategiska färdigheter och goda förståelse för affärsverksamhet och teknologi med kreativitet och ett genuint intresse för innovation. De följer den teknologiska utvecklingen och branschspecifika trender för att navigera mot framtiden. Därför är också nätverket och alla kontakter med andra innovationsledare ett viktigt forum för att utbyta idéer och inspireras av varandra.

Starka ledaregenskaper och god kommunikationsförmåga är också vanliga karaktärsdrag hos framgångsrika innovationsledare. Rollen har ofta ansvar för att skapa engagemang och förståelse hos medarbetarna, att hantera osäkerhet och risker, samt att navigera genom komplexa problem.

Hur skapar man en innovativ organisation?

En tillåtande och modig kultur

På några av världens mest innovativa företag har man lyckats skapa en arbetsmiljö som uppmuntrar kreativitet och risktagande. Konkret kan det innebära allt från att “fira” misslyckanden som en del av lärandeprocessen till att skapa utrymme för experimenterande och kreativt tänkande.

Effektiva processer

Ad hoc-lösningar ger sällan önskat resultat. Även inom innovationsledning blir arbetet mer framgångsrikt med strukturerade metoder för generering och implementering av idéer – från brainstorm och utvärdering till prototyper och lansering.

Rätt resurser

Se till att ni har tillgång till de verktyg och teknologier som behövs för att driva innovation i företaget. Det kan handla om finansiella resurser, teknisk infrastruktur eller specialistkompetens.

Strategiskt alignment

För att få gehör i organisationen är det viktigt att bevisa hur innovationsinsatserna bidrar till den övergripande affärsstrategin. Vad ska ni uppnå med insatserna och hur kommunicerar ni det internt?

Kontinuerlig mätning och förbättring

För att maximera effekten är det klokt att löpande utvärdera arbetet. Sätt upp nyckeltal och mål som ni följer upp och justerar när det behövs.

Trender inom innovationsledning

Innovationsledning är ett dynamiskt fält som ständigt utvecklas. Just nu händer det mycket på följande fronter:

  • Digital transformation påverkar alla delar av verksamheten. Organisationer från alla branscher kan använda ny teknik som AI, IoT och big data för att driva innovation och skapa nya affärsmöjligheter.
  • Hållbar innovation. Allt fler företag fokuserar på att skapa produkter som inte enbart genererar vinst, utan också bidrar till en hållbar framtid. Kanske kan restprodukter och annat spill från tillverkning få nytt liv i en annan produkt eller tjänst – antingen inom företaget eller som en joint venture?
  • Samarbete med startups ger storföretag en skjuts. Genom att samarbeta med startups kan större företag snabbt få tillgång till ny teknologi och nya idéer, tack vare småbolagens flexibilitet och innovationsförmåga. Startups knyter nya viktiga kontakter och kan få sina första kunder genom samarbetet.
  • Kunddriven innovation låter kundernas behov och önskemål styra innovationsprocessen. Det innebär att aktivt involvera kunder i utvecklingsprocessen och använda deras feedback för att skapa produkter och tjänster som verkligen möter deras behov.

Utbildning i innovationsledning

Med start hösten 2024 erbjuder Påhlmans Handelsinstitut även utbildningar för chefer och ledare under kategorin Executive. Utbildningen i strategisk innovationsledning med inriktning på digitalisering leds av Håkan Ozan, en erfaren innovationsstrateg, konsult och forskare. Under 30 veckor får deltagarna djupdyka i både teoretisk kunskap och rådande best practice, för att kunna applicera sina nya färdigheter direkt på sin egen organisation.

På utbildningen arbetar vi alltid med skarpa case, vilket innebär att strategierna kan användas direkt i deltagarens organisation. Arbetet genomförs i små arbetsgrupper, där deltagarna lär av varandra (peer learning) och utvecklar sitt eget nätverk. Efter avslutad utbildning finns möjligheten att ISO-certifiera sig själv och sin organisation inom innovationsledning.

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om utbildningen.
info@phi.se