Spring om konkurrenterna med ISO-certifiering inom innovation

Förmågan att innovera blir allt viktigare på en snabbrörlig och konkurrensutsatt marknad. Nu finns det möjlighet för organisationer att ISO-certifiera sig inom innovation, genom att uppvisa att man arbetar med strukturerade och standardiserade metoder.

För att erhålla den kunskap som krävs för certifieringen erbjuder Påhlmans Handelsinstitut en utbildning för chefer och ledare inom strategisk innovationsledning. Efter avslutad utbildning kan organisationen ansöka om ISO-certifiering, antingen på individ- eller organisationsnivå.

Vad är en ISO-certifiering?

En ISO-certifiering är en internationellt erkänd bekräftelse på att en organisation följer specifika standarder inom ett visst område, som kvalitet, miljö, säkerhet eller innovation. Certifieringen bevisar att organisationen har implementerat ett ledningssystem som uppfyller kraven i en specifik ISO-standard, vilket i sin tur innebär att verksamheten bedrivs på ett sätt som säkerställer hög kvalitet, effektivitet och kundnöjdhet.

Många fördelar med att ISO-certifiera organisationen

ISO-certifieringar spelar en viktig roll i att standardisera arbetssätt och förbättra kvalitet, effektivitet och säkerhet inom organisationer runt om i världen. De fungerar som ett ramverk som hjälper företag att möta både kundernas förväntningar och regulatoriska krav. I vissa fall är ISO-certifiering ett hygienkrav för att bli betraktad som en relevant leverantör eller partner, till exempel vid offentlig upphandling.

Utöver detta finns det flera andra fördelar med att ISO-certifiera verksamheten:

  • Förbättrad produktkvalitet: Standardiserade processer säkerställer konsekvent hög kvalitet på produkter och tjänster.
  • Operativ effektivitet: Strukturerade metoder och processer minskar avfall och fel, vilket leder till kostnadsbesparingar.
  • Kundnöjdhet: Genom att uppfylla kundernas förväntningar och behov ökar kundtillfredsställelsen och lojaliteten.
  • Global marknadsacceptans: En ISO-certifiering ger ett internationellt erkännande som kan underlätta inträde på nya marknader.
  • Minskad risk: Strukturerade och väldokumenterade processer hjälper till att identifiera och hantera risker effektivt.

Hur går det till att bli ISO-certifierad?

För att erhålla en ISO-certifiering ska organisationen genomgå en process som omfattar fyra steg:

  1. Implementering av ett ledningssystem: Organisationen måste först införa ett ledningssystem som uppfyller kraven i den relevanta ISO-standarden.
  2. Intern granskning: En noggrann genomgång av det implementerade systemet för att identifiera eventuella brister och områden som behöver förbättras.
  3. Extern granskning: Ett ackrediterat certifieringsorgan granskar och verifierar att ledningssystemet uppfyller alla krav i standarden.
  4. Certifiering: Om granskningen godkänns, erhåller organisationen sin ISO-certifiering, vilket bekräftar att den följer de internationella standarderna.

Vem kan ISO-certifiera sig?

ISO-certifieringar är inte begränsade till en viss typ av organisation eller bransch. Företag av alla storlekar och inom alla sektorer kan ansöka om ISO-certifiering. Det gäller både små och medelstora företag och stora, multinationella koncerner. Även ideella organisationer och offentliga institutioner kan dra nytta av att implementera och certifiera sina ledningssystem enligt ISO-standarder. Det finns flera sätt att bli ISO-certifierad:

Självcertifiering

Inom vissa områden kan organisationer välja att självcertifiera sina system och processer. Det innebär att de själva ansvarar för att implementera och upprätthålla de standarder som krävs, utan extern granskning. Självcertifieringen väger inte lika tungt som en certifiering utförd av en ackrediterad extern part.

Extern certifiering

Den mest erkända formen av ISO-certifiering erhålls genom en extern granskning via ett ackrediterat certifieringsorgan. Det innebär att en tredje part verifierar att organisationens ledningssystem uppfyller alla krav i den specifika ISO-standarden. Extern certifiering ger högre trovärdighet och acceptans, både internt och externt.

Förberedande konsulttjänster

Många organisationer väljer att anlita externa konsulter för att hjälpa dem att förbereda sig för certifieringsprocessen. Konsulterna kan erbjuda vägledning och stöd under implementeringen av ledningssystemet samt genomföra interna granskningar för att säkerställa att allt är på plats inför den externa revisionen. Påhlmans Handelsinstituts utbildning i strategisk innovationsledning utgör ett alternativ till att ta in en konsult, eftersom kunskapen från utbildningen stannar i organisationen och kan delas internt.

ISO 56000-serien: Standarder för innovationsledning

ISO 56000-serien är en uppsättning internationella standarder som utvecklats för att ge riktlinjer och bästa praxis för innovationsledning. Dessa standarder hjälper organisationer att systematiskt och effektivt hantera sina innovationsprocesser för att öka sin konkurrenskraft och hållbarhet. Påhlmans Handelsinstituts utbildningsledare Håkan Ozan är en av deltagarna i SIS (Swedish Institute for Standards) grupp som utvecklar och beslutar om de standarder som ska gälla för ISO-certifiering inom innovationsledning (ISO 56000). Deltagarna i vår utbildning får kunskap om den senaste forskningen och best practice för att vara ordentligt rustade inför en framtida certifiering.

Här är en översikt över några av de mest centrala standarderna inom serien:

ISO 56000: Ger den grundläggande terminologin, principerna och koncepten för innovationsledning och innovationsledningssystem.

ISO 56001: Specificerar kraven för att etablera, implementera, underhålla och ständigt förbättra ett innovationsledningssystem inom en organisation.

ISO 56002: Erbjuder vägledning för att etablera, implementera, underhålla och ständigt förbättra ett innovationsledningssystem.

ISO 56003: Ger riktlinjer för verktyg och metoder som kan användas för att etablera och hantera partnerskap för innovation.

ISO 56004: Tillhandahåller en ram för att utvärdera effektiviteten i ett innovationsledningssystem.

ISO 56005: Ger riktlinjer för hantering av immateriella rättigheter i samband med innovationsprocesser.

ISO 56006: Erbjuder vägledning för strategisk omvärldsbevakning och dess roll i innovationsledning.

ISO 56007: Ger riktlinjer för hantering av möjligheter och idéer inom innovationsprocessen.

ISO 56008: Fokuserar på mätning och analys av innovationsaktiviteter och resultat.

Utbildning i innovationsledning

Med start hösten 2024 erbjuder Påhlmans Handelsinstitut även utbildningar för chefer och ledare under kategorin Executive. Utbildningen i strategisk innovationsledning med inriktning på digitalisering leds av Håkan Ozan, en erfaren innovationsstrateg, konsult och forskare. Under 30 veckor får deltagarna djupdyka i både teoretisk kunskap och rådande best practice, för att kunna applicera sina nya färdigheter direkt på sin egen organisation.

På utbildningen arbetar vi alltid med skarpa case, vilket innebär att strategierna kan användas direkt i deltagarens organisation. Arbetet genomförs i små arbetsgrupper, där deltagarna lär av varandra (peer learning) och utvecklar sitt eget nätverk. Efter avslutad utbildning finns möjligheten att ISO-certifiera sig själv och sin organisation inom innovationsledning.

Varmt välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om utbildningen.
info@phi.se