Köpevillkor privatperson

Kursavtal – Allmänna anmälningsvillkor för avtal med privatpersoner. Nedanstående gäller för anmälan till en kurs och/eller utbildning - nedan kallad ”kurs”.

För köpevillkor för företag se Köpevillkor för företag.

Avtalsparter

Dessa allmänna köpevillkor (”Allmänna Villkor”) gäller för kursavtal med Påhlmans Handelsinstitut AB, org nr 556576-8669, Box 19193, 104 32 Stockholm (”Påhlmans Handelsinstitut AB”), mellan den privatperson som erhåller en bekräftelse om att denne är antagen till en kurs (”studerande”) och Påhlmans Handelsinstitut AB.

Anmälan

Anmälan till en plats på en kurs kan ske via hemsidan www.phi.se, per e-post info@phi.se eller genom att ringa 010-157 64 34.

Anmälan är bindande (gäller ej intresseanmälningar).

Bekräftelse

Efter anmälan, och om det finns plats på kursen, skickas en bekräftelse via e-post till studerande (endast en mejladress per deltagare).

För studerande på en onlinekurs skickas även en bekräftelse direkt per e-post från studieplattformen och innehåller också praktisk information. Studerande på en onlinekurs får två bekräftelser, en från Påhlmans Handelsinstitut AB och en bekräftelse från studieplattformen, båda per e-post. Bekräftelsen från Påhlmans Handelsinstitut AB skickas senast första vardagen efter att anmälan är gjord.

När studeranden fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts. I samband med detta börjar ångerrätten enligt punkt 4 nedan att löpa.

Ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2005:59 (”DaL”)

Studeranden har rätt att frånträda avtalet utan att ange något skäl inom 14 dagar från den dag då bindande avtal om kurs ingicks enligt punkt 3 ovan.

För att utöva ångerrätten ska studeranden till Påhlmans Handelsinstitut AB skicka ett klart och tydligt meddelande om sitt beslut att frånträda avtalet genom e-post till info@phi.se. Påhlmans Handelsinstitut AB rekommenderar Konsumentverkets standardblankett för utnyttjande av ångerrätten.

Om studerande väljer det här alternativet kommer Påhlmans Handelsinstitut AB utan dröjsmål att via e-post bekräfta mottagande av ditt beslut att utöva ångerrätten. Meddelandet ska alltid sändas in till Påhlmans Handelsinstitut AB innan ångerfristen gått ut för att ångerrätten ska anses utövad i tid.

Om studeranden frånträder avtalet med stöd av ångerrätten kommer Påhlmans Handelsinstitut AB att betala tillbaka eventuella betalningar avseende aktuell kurs. Återbetalning ska ske utan oskäligt dröjsmål och senast 14 dagar från och med den dag Påhlmans Handelsinstitut AB underrättades om studerandens beslut att frånträda avtalet. Påhlmans Handelsinstitut AB kommer att använda samma betalningssätt för återbetalningen som studeranden använde om inte annat skriftligen har överenskommits. Återbetalningen är kostnadsfri för studeranden.

Om ångerrätten utnyttjas kommer även andra avtal som har samband med kursen enligt DaL att återgå automatiskt och utan kostnad. Detta gäller exempelvis kredit- eller delbetalningsavtal som Påhlmans Handelsinstitut AB erbjuder i samarbete med Human Finans.studeranden har ansvar för att informera sådana andra företag om att ångerrätten utnyttjats och att det anknytande avtalet därmed inte gäller.

Om kursen har startat och du har deltagit vid ett kurstillfälle har du accepterat att avstå din ångerrätt. Om du studerar online accepterar du att avstå din ångerrätt när du loggar in på studieplattformen.

Om du på grund av sjukdom (som ska styrkas med intyg) eller avflyttning från orten måste avbryta kursen, betalar du för de kurstillfällen som hållits samt en administrationsavgift som är 10 % av kursavgiften.

Kallelse

Tidpunkt för kursstart anges på www.phi.se och i bokningsbekräftelsen. Studerande erhåller som en extra påminnelse via e-post en kallelse med praktisk information, såsom tider för respektive kurstillfälle samt adress till kurslokalen, ungefär en vecka innan kursen startar.

Studerande som anmält sig till en onlinekurs med löpande start får enbart bekräftelse enligt punkt 3 ovan. Du kan vänta högst 30 (trettio) dagar med att starta din kurs/utbildning sedan är inloggningsuppgifterna förbrukade. Det kostar 500 kronor att reaktivera länken till kursen/länkarna till utbildningen. På onlinekurser med fast startdatum får studeranden dessutom kallelse från Påhlmans Handelsinstitut AB.

Påhlmans Handelsinstitut AB har dock rätt att kalla till kursstart senare än vad som anges ovan för det fall att kursen annars kan komma att flyttas fram eller om annat väsentligt skäl föreligger. I sådana fall kan kallelsen komma mycket nära kursstart och då ske via telefon, e-post eller sms.

Påhlmans Handelsinstitut AB:s kurser genomförs i egna lokaler på Hagagatan 23A nära Odenplan i Stockholm om inget annat anges.

Avgift och betalningsvillkor

Kursavgiften anges på www.phi.se och i bekräftelsen. Moms ingår i angiven kursavgift med 25 %. Avgiften kan betalas med kort, Swish, Nets/Riverty faktura, Apple pay eller Påhlmans Handelsinstitut faktura (gäller ej privatpersoner). Som privatperson kan du välja att delbetala genom att välja Nets/Riverty faktura vid betalningsmetod. Du bestämmer själv hur du vill delbetala: delbetala i egen takt eller med fast delbetalning på 3, 6, 24 eller 36 månader.

Rivertys avtalsvillkor

Villkor för Riverty faktura

Villkor Påhlmans Handelsinstitut faktura

Kursavgiften ska betalas i enlighet med faktura som skickas ut före kursstart. Om inte annat framgår av fakturan ska betalning ske inom femton (15) dagar från erhållande av faktura. Anmälningsavgift kan förekomma och faktureras i samband med anmälan. Vid eventuell avbokning återbetalas inte anmälningsavgiften.

Om betalning inte sker i enlighet med fakturan utgår påminnelseavgift på sextio (60) kr och Påhlmans Handelsinstitut AB har rätt till dröjsmålsränta med referensräntan plus åtta (8) procent. Om inte betalning har skett inom sju (7) dagar efter påminnelse, har Påhlmans Handelsinstitut AB rätt att stänga av studerande från kursen tills betalning inkommit.

Kostnader för studiematerial tillkommer enligt punkt 14.

Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera.

Finansiering

Oavsett vad din kurs eller utbildning kostar kan du ta ett studielån via Human Finans. Välj Påhlmans Handelsinstitut faktura vid val av betalning och skriv ett meddelande i nästa steg. Läs mer om Human Finans här.

Ombokning och avanmälan

Ombokning

Ombokning kan ske med e-post till info@phi.se. Ange namn och kontaktuppgifter samt vilken kurs ombokningen avser och vilken kurs studeranden önskar byta till.

Om studerande vill boka om till en senare kursstart kostar detta ingenting extra fram till tre veckor innan kursen startar. Faktura skickas endast ut på den första bokningen och ombokning kan endast ske en gång.

Ombokning är bara möjlig i den mån det finns lediga platser i den senare kursstarten som studerande vill byta till.

Avanmälan

Avanmälan ska ske skriftligen med e-post till info@phi.se. Ange namn och kontaktuppgifter samt vilken kurs avanmälan avser.

Det kostar ingenting att avanmäla sig från en kurs fram till tre (3) veckor innan kursen startar. Vid avanmälan efter ångerfristens utgång och senare än tre (3) veckor innan kursstart debiteras 25 % av kursavgiften fram till en vecka före kursstart. Om avbokning sker senare än en (1) vecka innan kursstart ska hela kursavgiften betalas.

Studieavbrott och studieuppehåll

Studieavbrott

Studerande får inte tillbaka någon del av kursavgiften även om studerande avbryter kursen. Enda undantaget från detta är när studerande drabbas av sjukdom eller olycka som kan styrkas med läkarintyg och därmed inte kan fullfölja kursen. I så fall återbetalas den del av kursavgiften som motsvarar resterande kurstid exklusive en administrationsavgift.

Studieuppehåll

Efter påbörjad kurs kan en studerande få göra studieuppehåll på grund av sjukdom eller olycka vilket ska styrkas med läkarintyg. Studerande ska skriftligen till info@phi.se meddela detta för att kunna tillgodogöra sig att uppta studierna inom 12 månader. Tid för tentamen räknas in i den förlängda tiden, maximal tillgång är 24 månader för våra utbildningar. (Utbildningen Dubbelcertifierad, 30 månader) Om du studerar en enstaka kurs och tar studieuppehåll kan du som längst ha tillgång i 16 månader.

Detta under förutsättning att Påhlmans Handelsinstitut AB skriftligen medger detta och att det går att ordna praktiskt.

Inställd kurs/ändrad tid för kurstillfällen

Påhlmans Handelsinstitut AB förbehåller sig rätten att, med undantag för onlinekurser, ställa in en kurs som får för få anmälda studerande. Eventuell betald kursavgift återbetalas om kursen ställs in.

Om en kursstart skjuts upp mer än en vecka har studerande rätt att skriftligen via info@phi.se avanmäla sig och återfå eventuell betald kursavgift.

Om tidpunkten för kurstillfällena ändras efter det att studerande fått sin bekräftelse, och denna ändring är av väsentlig betydelse för studeranden har denne rätt att avanmäla sig och återfå eventuell betald kursavgift.

Påhlmans Handelsinstitut AB förbehåller sig i övrigt rätten att göra schemaändringar när så krävs.

Kursens innehåll och omfattning

Påhlmans Handelsinstitut AB åtar sig att ge kursen i enlighet med vad som framgår av kursinnehållet på www.phi.se.

Kursens omfattning i antal timmar anges på www.phi.se och i bekräftelsen.

Studerandes åtaganden

Studerande åtar sig att delta på bästa sätt under kursen och bidra till ett bra studie- och arbetsklimat för samtliga studerande.

Studiematerial

Studiematerial och kurslitteratur framgår på hemsidan www.phi.se och i bekräftelsen.

Kostnaden för studiematerial och kurslitteratur ingår normalt inte i kursavgiften.

Studiematerial och kurslitteratur tillhandahålls av Påhlmans Handelsinstitut AB för vissa kurser enligt vad som anges på www.phi.se.

Studerande under 18 år

Om den som ska gå en kurs är under 18 år ingås avtalet med den underåriges förälder eller förmyndare. Anmälan ska göras av föräldern eller förmyndaren för den underåriges räkning och föräldern eller förmyndaren blir avtalspart och den underårige anges som den som deltar i kursen och nyttjar Påhlmans Handelsinstitut AB tjänster.

Bekräftelse, faktura och kursinformation skickas till den förälder eller förmyndare som gjort anmälan och kursinformation samt bekräftelse skickas även direkt till den underårige.

Olycksfallsförsäkring

Studerande är försäkrad för olycksfall på väg till eller från samt under pågående kurs.

Personuppgiftspolicy

Våra deltagares integritet är viktig för oss. Därför har vi upprättat en personuppgiftspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter. Vid frågor eller anmärkningar kring behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Här hittar du vår personuppgiftspolicy.

Kontaktuppgifter, information och meddelanden

Påhlmans Handelsinstitut AB skickar information och meddelanden till studerande med e-post till av studeranden anmäld e-postadress. Har studerande inte angett en e-postadress kan information eller meddelande istället skickas med brev till adress som studerande angett. Information eller meddelande anses ha nått studerande senast den andra vardagen efter dagen för avsändandet.

Meddelande från studerande kan skickas till Påhlmans Handelsinstitut AB genom e-post till info@phi.se

Studerande underrättar Påhlmans Handelsinstitut AB om ändring av kontaktuppgifter.

Ändringar av Allmänna Villkor

Påhlmans Handelsinstitut AB har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor.

Tvist

Uppstår tvist om avtalet mellan studerande och Påhlmans Handelsinstitut AB ska parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas ska tvisten prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.