Köpevillkor företag

Kursavtal – Allmänna villkor för avtal med företag. Nedanstående gäller för anmälan till en kurs och/eller utbildning - nedan kallad ”kurs”.

För köpevillkor för privatpersoner, se Köpevillkor privatperson

Avtalsparter

Dessa allmänna köpevillkor (”Allmänna Villkor”) gäller för kursavtal med Påhlmans Handelsinstitut AB, org nr 556576-8669, Box 19193, 104 32 Stockholm (”Påhlmans Handelsinstitut AB”), mellan den näringsidkare som åtar sig ekonomiskt ansvar för en person som antas till kurs (”Företaget”) och Påhlmans Handelsinstitut AB

Den person som anmäls och antas till en kurs enligt punkt 2 och 3 nedan benämns fortsättningsvis studerande.

Anmälan

Anmälan till en plats på en kurs kan ske via hemsidan www.phi.se, per e-mail info@phi.se.

Anmälan är bindande.

Bekräftelse

Efter anmälan, och om det finns plats på kursen, skickas en bekräftelse via e-post till studerande. För studerande på en onlinekurs skickas även en bekräftelse direkt per e-post från studieplattformen och med praktisk information. Studerande på en onlinekurs får två bekräftelser, en från Påhlmans Handelsinstitut AB och en bekräftelse från studieplattformen, båda per e-post.

Bekräftelsen från Påhlmans Handelsinstitut AB skickas första vardagen efter att anmälan är gjord. När Företaget fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts.

Kallelse

Tidpunkt för kursstart anges på www.phi.se och i bekräftelsen. Studerande erhåller som en extra påminnelse via e-post en kallelse med praktisk information, såsom tider för respektive kurstillfälle samt adress till kurslokalen, cirka en vecka innan kursen startar.

Studerande som anmält sig till en onlinekurs med löpande start får enbart bekräftelse enligt punkt 3 ovan. Du kan vänta högst 30 (trettio) dagar med att starta din kurs/utbildning sedan är inloggningsuppgifterna förbrukade. Det kostar 500 kronor att reaktivera länken till kursen/länkarna till utbildningen. På onlinekurser med fast startdatum får studerande dessutom kallelse från Påhlmans Handelsinstitut AB.

Påhlmans Handelsinstitut AB har dock rätt att, förutom vad gäller onlinekurser, kalla till kursstart senare än vad som anges ovan för det fall att kursen annars kan komma att ställas in p.g.a. för få studerande eller om annat väsentligt skäl föreligger. I sådana fall kan kallelsen komma mycket nära kursstart och då ske via telefon, e-post eller sms.

Påhlmans Handelsinstitut AB:s kurser genomförs i egna kurslokaler på Hagagatan 23A nära Odenplan i Stockholm om inget annat anges.

Avgift och betalningsvillkor

Kursavgiften anges på www.phi.se och i bekräftelsen. Moms ingår i angiven kursavgift med 25 %.

Kursavgiften ska betalas i enlighet med faktura som skickas ut till Företaget cirka fyra (4) veckor före kursstart. Om inte annat framgår av fakturan ska betalning ske inom trettio (30) dagar från erhållande av faktura. Anmälningsavgift kan förekomma och faktureras i samband med anmälan.

Om betalning inte sker i enlighet med fakturan utgår påminnelseavgift på sextio (60) kr och Påhlmans Handelsinstitut AB har rätt till dröjsmålsränta med referensräntan plus åtta (8) procent.

Kostnader för studiematerial tillkommer enligt p 11.

Rabatter och erbjudanden går ej att kombinera.

Avanmälan

Om studerande eller Företaget kan sätta annan person i studerandens ställe får avanmälan ske mot en administrativ avgift om 500 kronor exklusive moms under förutsättning att Företaget kvarstår som avtalspart och betalningsansvarig.

Avanmälan ska ske skriftligen med e-post till info@phi.se. Ange namn och kontaktuppgifter samt vilken kurs avanmälan avser samt ersättarens kontaktuppgifter.

Studieavbrott och studieuppehåll

Studieavbrott

Företaget får inte tillbaka någon del av kursavgiften även om studerande avbryter kursen. Enda undantaget från detta är när studerande drabbas av sjukdom eller olycka som kan styrkas med läkarintyg och därmed inte kan fullfölja kursen. I så fall återbetalas den del av kursavgiften som motsvarar resterande kurstid.

Studieuppehåll

Efter påbörjad kurs kan en studerande få göra studieuppehåll på grund av sjukdom, olycka eller graviditet, vilket ska styrkas med läkarintyg, för att senare fortsätta kursen inom tolv (12) månader. Tid för tentamen räknas in i den förlängda tiden, maximal tillgång är 24 månader för våra utbildningar. (Utbildningen Dubbelcertifierad, 30 månader) Om du studerar en enstaka kurs och tar studieuppehåll kan du som längst ha tillgång i 16 månader. Detta meddelas skriftligt till info@phi.se och under förutsättning att Påhlmans Handelsinstitut AB skriftligen via e-post medger detta och att det går att ordna praktiskt.

Inställd kurs/ändrad tid för kurstillfällen

Påhlmans Handelsinstitut AB förbehåller sig rätten att, med undantag för onlinekurser, ställa in en kurs som får för få anmälda studerande. Minimiantalet studerande för en kurs framgår av bekräftelsen. Eventuell betald kursavgift återbetalas till Företaget om kursen ställs in.

Om en kursstart skjuts upp mer än en vecka har studerande rätt att skriftligen via e-post avanmäla sig från kursen och Företaget har då rätt att återfå eventuell betald kursavgift.

Om tidpunkten för kurstillfällena ändras efter det att studerande fått sin bekräftelse, och denna ändring är av väsentlig betydelse för studerande har denne rätt att avanmäla sig och Företaget har då rätt att återfå eventuell betald kursavgift.

Påhlmans Handelsinstitut AB förbehåller sig i övrigt rätten att göra schemaändringar när så krävs.

Kursens innehåll och omfattning

Påhlmans Handelsinstitut AB åtar sig att ge kursen i enlighet med vad som framgår av kursinnehållet på www.phi.se.

Kursens omfattning i antal timmar anges på www.phi.se och i bekräftelsen.

Studerande och Företagets åtaganden

Studerande förväntas delta på bästa sätt under kursen och bidra till ett bra studie- och arbetsklimat för samtliga studerande.

Företaget åtar sig att tillse att studerande får del av dessa allmänna villkor.

Studiematerial

Vilket studiematerial och vilken studielitteratur som krävs framgår på hemsidan, www.phi.se och i bekräftelsen.

Kostnaden för studiematerial och studielitteratur ingår normalt inte i kursavgiften.

Olycksfallsförsäkring

Studerande är försäkrad för olycksfall på väg till eller från samt under pågående kurs.

Personuppgiftspolicy

Våra deltagares integritet är viktig för oss. Därför har vi upprättat en personuppgiftspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter. Vid frågor eller anmärkningar kring behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Här hittar du vår personuppgiftspolicy.

Kontaktuppgifter, information och meddelanden

Påhlmans Handelsinstitut AB skickar information och meddelanden till Företaget och studerande med e-post till av Företaget och studerandes anmäld e-postadress.

Meddelande från Företaget och studerande kan lämnas till Påhlmans Handelsinstitut AB genom e-post till info@phi.se.

Företaget och studerande ska underrätta Påhlmans Handelsinstitut AB om ändring av kontaktuppgifter.Ändringar av Allmänna Villkor

Påhlmans Handelsinstitut AB har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor.

Ändringar av Allmänna Villkor

Påhlmans Handelsinstitut AB har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor.

Tvist

Uppstår tvist om avtalet mellan Företaget och Påhlmans Handelsinstitut AB ska parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas ska tvisten prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.