Cookies ger oss information om hur du använder sajten, så att vi kan förbättra upplevelsen för dig. Läs mer om cookies här.

Köpevillkor företag

Kursavtal – Allmänna villkor för avtal med företag.

Avtalsparter

Dessa allmänna köpevillkor (”Allmänna Villkor”) gäller för kursavtal med Påhlmans Handelsinstitut AB, org nr 556576-8669, Box 19193, 104 32 Stockholm (”Påhlmans Handelsinstitut AB”), mellan den näringsidkare som åtar sig ekonomiskt ansvar för en person som antas till kurs (”Företaget”) och Påhlmans Handelsinstitut AB

Den person som anmäls och antas till en kurs enligt punkt 2 och 3 nedan benämns fortsättningsvis Kursdeltagaren.

Anmälan

Anmälan till en plats på en kurs kan ske via tel 010-157 63 08. Besked om det finns plats på kursen kan då lämnas direkt.

Anmälan kan också ske per e-post eller per post:
Påhlmans Handelsinstitut AB
Box 19193
104 32 Stockholm
info@phi.se

Anmälan är bindande.

Bekräftelse

Efter anmälan, och om det finns plats på kursen, skickas en bekräftelse via e-post till Kursdeltagare. För Kursdeltagare på en onlinekurs skickas även en bekräftelse direkt per e-post från lärplattformen och med praktisk information. Kursdeltagare på en onlinekurs får två bekräftelser, en från Påhlmans Handelsinstitut AB och en bekräftelse från lärplattformen, båda per e-post.

Bekräftelsen från Påhlmans Handelsinstitut AB skickas första vardagen efter att anmälan är gjord. Samtidigt skickas även en kopia av bekräftelsen till Företaget. När Företaget fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts.

Kallelse

Tidpunkt för kursstart anges på www.phi.se och i bekräftelsen. Kursdeltagare erhåller som en extra påminnelse en kallelse med praktisk information, såsom tider för respektive kurstillfälle samt adress till kurslokalen, cirka en vecka innan kursen startar.

Kursdeltagare som anmält sig till en onlinekurs med löpande start får enbart bekräftelse enligt punkt 3 ovan. På onlinekurser med fast startdatum får Kursdeltagaren dessutom kallelse från Påhlmans Handelsinstitut AB.

Påhlmans Handelsinstitut AB har dock rätt att, förutom vad gäller onlinekurser, kalla till kursstart senare än vad som anges ovan för det fall att kursen annars kan komma att ställas in p.g.a. för få kursdeltagare eller om annat väsentligt skäl föreligger. I sådana fall kan kallelsen komma mycket nära kursstart och då ske via telefon, e-post eller sms.

Påhlmans Handelsinstitut AB:s kurser genomförs i egna moderna kurslokaler på Hagagatan 23A nära Odenplan i Stockholm om inget annat anges.

Avgift och betalningsvillkor

Kursavgiften anges på www.phi.se och i bekräftelsen. Moms ingår i angiven kursavgift med 25 %.

Kursavgiften ska betalas i enlighet med faktura som skickas ut till Företaget cirka fyra (4) veckor före kursstart. Om inte annat framgår av fakturan ska betalning ske inom trettio (30) dagar från erhållande av faktura.

Om betalning inte sker i enlighet med fakturan utgår påminnelseavgift på sextio (60) kr och Påhlmans Handelsinstitut AB har rätt till dröjsmålsränta med referensräntan plus åtta (8) procent.

Kostnader för studiematerial tillkommer enligt p 11.

Eventuella erbjudanden och rabatter som vi kan ha vid vissa speciella tillfällen kan inte kombineras med varandra.

Ombokning och avanmälan

Om Kursdeltagare får förhinder bör denne eller Företaget snabbt återta eller ändra anmälan. Detta kan ske genom ombokning eller avanmälan.

Ombokning

Ombokning kan ske muntligen per telefon 010-157 63 08 med e-post till info@phi.se eller med brev till Påhlmans Handelsinstitut AB, Box 19193, 104 32 Stockholm. Ange namn, personnummer och kontaktuppgifter samt vilken kurs ombokningen avser och vilken kurs Kursdeltagaren önskar byta till.

Om Kursdeltagaren vill boka om till ett annat kurstillfälle kostar detta ingenting fram till två veckor innan kursen startar.

Om Kursdeltagare eller Företaget kan sätta annan person i Kursdeltagarens ställe får ombokning ske senare utan särskild ersättning under förutsättning att Företaget kvarstår som avtalspart och betalningsansvarig och att Påhlmans Handelsinstitut AB skriftligen godkänner ombokningen.

Ombokning är bara möjlig i den mån det finns lediga platser på den kurs Kursdeltagaren vill byta till.

Avanmälan

Avanmälan ska ske skriftligen endera med e-post till info@phi.se eller med brev till Påhlmans Handelsinstitut AB, Box 19193, 104 32 Stockholm. Ange namn, personnummer och kontaktuppgifter samt vilken kurs avanmälan avser.

Det kostar ingenting att avanmäla Kursdeltagare från en kurs fram till tre (3) veckor innan kursen startar. Vid avanmälan senare än tre (3) veckor innan kursstart debiteras 25 % av kursavgiften fram till en vecka före kursstart. Om avbokning sker senare än en (1) vecka innan kursstart ska hela kursavgiften betalas.

Studieavbrott och studieuppehåll

Studieavbrott

Företaget får inte tillbaka någon del av kursavgiften även om Kursdeltagaren avbryter kursen. Enda undantaget från detta är när Kursdeltagare drabbas av sjukdom eller olycka som kan styrkas med läkarintyg, och därmed inte kan fullfölja kursen. I så fall återbetalas den del av kursavgiften som motsvarar resterande kurstid.

Studieuppehåll

Efter påbörjad kurs kan en Kursdeltagare få göra studieuppehåll p.g.a. sjukdom, olycka eller graviditet för att senare fortsätta kursen inom tolv (12) månader, under förutsättning att Påhlmans Handelsinstitut AB skriftligen medger detta och att det går att ordna praktiskt.

Inställd kurs/ändrad tid för kurstillfällen

Påhlmans Handelsinstitut AB förbehåller sig rätten att, med undantag för onlinekurser, ställa in en kurs som får för få anmälda kursdeltagare. Minimiantalet kursdeltagare för en kurs framgår av bekräftelsen. Ev. betald kursavgift återbetalas till Företaget om kursen ställs in.

Om en kursstart skjuts upp mer än en vecka har Kursdeltagare rätt att skriftligen avanmäla sig från kursen och Företaget har då rätt att återfå ev betald kursavgift.

Om tidpunkten för kurstillfällena ändras efter det att Kursdeltagare fått sin bekräftelse, och denna ändring är av väsentlig betydelse för Kursdeltagaren har denne rätt att avanmäla sig och Företaget har då rätt att återfå ev betald kursavgift.

Påhlmans Handelsinstitut AB förbehåller sig i övrigt rätten att göra schemaändringar när så krävs.

Kursens innehåll och omfattning

Påhlmans Handelsinstitut AB åtar sig att ge kursen i enlighet med vad som framgår av kursinnehållet på www.phi.se.

Kursens omfattning i antal timmar anges på www.phi.se och i bekräftelsen .

Kursdeltagare och Företagets åtaganden

Kursdeltagare förväntas delta på bästa sätt under kursen och bidra till ett bra studie- och arbetsklimat för samtliga kursdeltagare.

Företaget åtar sig att tillse att Kursdeltagare får del av dessa allmänna villkor.

Studiematerial

Vilket studiematerial och vilken kurslitteratur som krävs framgår på hemsidan, www.phi.se och i bekräftelsen.

Kostnaden för studiematerial och kurslitteratur ingår normalt inte i kursavgiften.

Studiematerial och kurslitteratur tillhandahålls av Påhlmans Handelsinstitut AB för vissa kurser enligt vad som anges på www.phi.se.

Olycksfallsförsäkring

Kursdeltagare är försäkrad för olycksfall på väg till eller från samt under pågående kurs.

Personuppgiftspolicy

Våra deltagares integritet är viktig för oss. Därför har vi upprättat en personuppgiftspolicy som beskriver hur vi samlar in, använder, överför och lagrar personuppgifter. Vid frågor eller anmärkningar kring behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta oss. Här hittar du vår personuppgiftspolicy.

Kontaktuppgifter, information och meddelanden

Påhlmans Handelsinstitut AB skickar information och meddelanden till Företaget och Kursdeltagare med e-post till av Företaget och Kursdeltagaren anmäld e-postadress. Har e-postadress inte angetts kan information eller meddelande istället skickas med brev till adress som Företaget/Kursdeltagaren angett. Information eller meddelande anses ha nått Företaget/Kursdeltagaren senast den andra vardagen efter dagen för avsändandet.

Meddelande från Företaget och Kursdeltagare kan lämnas till Påhlmans Handelsinstitut AB genom e-post till info@phi.se alternativt brev till Påhlmans Handelsinstitut AB, Box 19193, 104 32 Stockholm.

Företaget och Kursdeltagare ska underrätta Påhlmans Handelsinstitut AB om ändring av kontaktuppgifter.

Ändringar av Allmänna Villkor

Påhlmans Handelsinstitut AB har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor.

Tvist

Uppstår tvist om avtalet mellan Företaget och Påhlmans Handelsinstitut AB ska parterna i första hand försöka komma överens. Kan parterna inte enas ska tvisten prövas av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.