Kursinnehåll: Ny som ledare – Praktiskt personalansvar

1. Inledning till personalledning

Få en ökad förståelse kring vad det innebär att vara chef och ledare.

 • Chefens olika uppgifter
 • Chefsrollen - Förväntningar och farhågor
 • Tydliggör ditt chefsuppdrag
 • Lojaliteter
 • Makt

2. Personligt ledarskap

För att kunna leda andra så måste du först kunna leda dig själv. Avsnittet syftar till att utveckla din förmåga att leda dig själv genom ökad självinsikt, tydlighet och handlingskraft.

 • Personligt ledarskap
 • Självkännedom
 • Skapa balans
 • Vad kräver din ledarroll
 • Träning

3. Ledarskap och organisation

Syftet är att få kännedom om de olika organisationsformerna och förståelse för deras betydelse för att uppnå en fungerande verksamhet. Lär känna olika ledarskapsstilar och hur struktur och kultur kan underlätta ditt ledarskap.

 • Ledarskapsstilar
 • Organisationsformer
 • Struktur och kultur

4. Leda verksamhet

Få insikt i vikten av att planera, förankra och följa upp verksamheten och hur den ingår i helheten. Här lär vi oss formulera, förstå och medla mål samt även hur vi gör dem synliga för alla medarbetare.

 • Verksamhetsplanering
 • Att formulera mål
 • Att förstå och förmedla mål
 • Övningar

5. Leda grupper

Vi lär oss att förstå vad en grupp är och hur den utvecklas och hur vi kan leda den.

 • Vad är en grupp
 • Gruppens faser
 • Effektiva grupper
 • Vanliga roller
 • Arbets- och ansvarsfördelning

6. Utveckla kompetens

Vi lär oss ta vara på och utveckla medarbetarna i det dagliga arbetet.

 • Delegering
 • Utveckla genom coachande förhållningssätt

7. Kommunikation

Vi lär oss mer om vikten om tydlig kommunikation och hur vi kan anpassa kommunikationen beroende på situation eller kommunikationsstilar.

 • Myter
 • Inte bara prat
 • Kommunikation och motivation
 • Kommunikationsstilar

8. Leda effektiva möten

Här får du lära dig hur du ska hantera chefens olika samtal genom att ta hjälp av olika typer av verktyg – allt från struktur, mallar, checklistor till samtalstekniker.

 • Effektiva arbetsmöten
 • Utvecklingssamtal
 • Svåra samtal
 • Uppsägningssamtal

9. Konflikthantering

Syftar till att ge insikter i hur konflikter kan uppkomma och hur du kan hantera dem.

 • Vad är en konflikt
 • Din roll som chef vid konflikthantering
 • Att ge konstruktiv kritik

10. Chefens arbetsmiljöansvar

Här lär vi oss mer om vad chefens arbetsmiljöansvar innebär.

 • Chefens ansvar
 • Förebygga ohälsa
 • Kostnader för ohälsa
 • Chefens roll vid trakasserier

11. Arbetsrätt

Det är både tryggt och viktigt att känna att man gör rätt i förhållandet till sina medarbetare när man ska säga upp någon eller om det uppstår en konflikt. I det här kapitlet går vi igenom det viktigaste inom de vanligaste arbetsrättsliga lagarna.

 • Arbetsrättsliga begrepp
 • Lagen om anställningsskydd
 • Arbetsmiljölagen
 • Medbestämmandelagen
 • Diskrimineringslagen
 • Ledighetslagar

12. Räkna på personalen

Vad kostar det när en medarbetare missköter sig, eller när chefen brister i sitt arbetsledningsansvar. Genom vardagliga exempel från arbetsplatser lär vi oss vad det kostar.

 • Case 1. Har vi råd att inte utveckla Mia?
 • Case 2. Vad kostar det när Ola kommer sent till arbetet varje dag?
 • Case 3 Vad kostar en omorganisation?
 • Case 4 Vad händer vid nyanställning?

13. Chefens ekonomiansvar

I ditt arbete ingår att skapa delaktighet och engagemang för att få alla att dra åt samma håll. Kunskaper om vad som påverkar ett företags lönsamhet är därför även nödvändigt för alla ledare. Vi lär oss om de vanligaste ekonomiska begreppen, hur du gör en budget och upprättar kalkyler för att få ett bättre beslutsunderlag.

 • Vanliga ekonomibegrepp
 • Budget
 • Enkla kalkyler
 • Att läsa ekonomiska rapporter

14. Rekrytera rätt

Här tar vi upp vad du behöver veta för att kunna ansvara för effektiva rekryteringar.

 • Chefens ansvar för rekrytering
 • Olika metoder
 • Fallgropar

15. Chefens roll i lönesamtal

Vad ska men tänka på när man sätter individuella löner? Hur håller jag ett lönesamtal? Det är frågor som vi tittar närmare på i det här avsnittet. Tanken är att du ska få ökad insikt i lönearbetet.

 • Chefens roll i lönesättning
 • Lönesamtal
 • Löneformer

16. Förändringsledning

Ständiga omorganisationer är numera vardag inom arbetslivet. Här får vi insikter i att hantera och driva förändring och hur du kan hantera motstånd.

 • Att skapa förändring och insikter
 • Att möta motstånd
 • Faser i förändring