Dubbelcertifierad Löneadministratör och Ekonomiassistent med Excel, online

Program

Arbetsrätt I, 12 tim

 • Arbetsmiljölagen och Diskrimineringslagen
 • Kollektivavtal och ledighetslagen
 • Lagen om anställningsskydd/LAS
 • Medbestämmandelagen/MBL
 • Sjuklönelagen, skatter och traktamenten

Löneadministration I, 33 tim

 • Anställningsavtal, anställningsvillkor och arbetsformer
 • Arbetsgivaravgifter och arbetstider
 • Arbetstidslagen: övertid, mertid, rast, paus och veckovila
 • Fortnox Lön: webbaserade övningar - som du sedan enkelt kan applicera i andra löneprogram
 • Förmåner: skattefria och skattepliktiga
 • Föräldraledighetslagen
 • Löneadministratörens uppgifter och egenskaper
 • Lagar: de mest förekommande lagarna (exempelvis lagen om anställningsskydd)
 • Olika löneformer och lönetillägg
 • Semesterlagen: semester, semesterrätt och semesterlön
 • Skatter: tabellskatt, engångsskatt och skattedeklaration
 • Sjuklönelagen och sjukfrånvaro
 • Tjänstledighet och permission
 • Årsrutiner och kontrolluppgifter

Löneadministration II, 36 tim

 • Hämta information via internet till löneprogrammet
 • Använda resultatenheter/avdelningar/projekt
 • Arbetstidsförkortning, förkortning och GDPR
 • Fortnox Lön: webbaserade övningar
 • Långtidssjuk och deltidssjuk
 • Lär dig läsa kollektivavtal
 • Lönerevision och pensioner
 • Rapporter: skapa egna till företaget
 • Rehabilitering och representation
 • Semesterårsavslut, semesterlöneskuld, slutlön och semesterplanering
 • Statistik till SCB och Svenskt Näringsliv

Företagsekonomi grund, 12 tim

 • Budgetering och kalkyler
 • Kostnader och intäkter
 • Olika företagsformers påverkan på bokföringen
 • Prissättningsmodeller och ränteberäkning

Bokföring, 36 tim

 • Bokföring - Visma Administration 2000 (Bokföringslagen och fakturering)
 • Leverantörs- och kundreskontra
 • Termer, begrepp och god redovisningssed
 • Kontoplanen BAS 2015
 • Redovisning av moms, personalutgifter och representation
 • Redovisningssystemets uppbyggnad
 • Skattedeklarationer och periodavslut

Extra är Statens kontoplan: utmärkt för dig som är eller ska bli verksam i offentlig sektor.

Bokslut, 30 tim

 • Bokslut- och årsredovisning
 • Bokslutsdispositioner och eget kapital i AB
 • Materiella/immateriella och finansiella anläggningstillgångar
 • Omsättningstillgångar och periodiseringar
 • Redovisningslagar och skatt
 • Skulder, obeskattade reserver och nyckeltal

Affärsjuridik, 9 tim

 • Avtal, fordringar och köprätt

Excel för ekonomer, 5 tim

 • En yrkesanpassad kurs som ger dig ett starkt stöd via Learnesy och blir ett värdefullt verktyg i din yrkesroll.