Certifierad Redovisningskonsult Online

Program

Företagsanalys, 20 tim

Du får lära dig att beräkna de vanligaste nyckeltalen baserat på balans- och resultaträkning samt när de ska användas och vilka slutsatser som du kan dra av utfallet.

Här ingår bland annat soliditet, kassa- och balanslikviditet, olika avkastningsmått och annat användbart. Vi räknar även nyckeltal på "riktiga" årsredovisningar, såsom vinstmarginal och omsättningshastighet för kundfordring, leverantörsskulder och varulager. Detta för att du ska känna igen dig i verkliga situationer.
Du erhåller även värdefull insikt om vilka åtgärder som företagsledningen kan vidta för att åstadkomma bättre utfall.

 • Introduktion och teori
  • Nyckeltalsberäkningar och nyckeltalsanalyser
  • Ekonomiska analyser av årsbokslut och årsredovisning
  • Exempel och egna övningar i Excel
  • Presentera ekonomisk information
  • Kassalikviditet och balanslikviditet

 • Muntlig avstämning/genomgång med läraren ca 30 minuter

Tentamen

Årsredovisning enligt K2 och K3, 35 tim

Lagar och regler som styr upprättandet av årsredovisningar, vad god redovisningssed innebär och hur du hittar informationen in K2 och K3- regelverken. Skillnader och likheter mellan regelverken tas upp liksom möjliga valmöjligheter. Under kursen ingår även övningsuppgifter kopplade till de olika regelverken. Genomgång av färdiga årsredovisningar och hur dessa kan läsas och tolkas är ett annat viktigt moment. Slutligen får du lära dig att upprätta kassaflödesanalys vilket är obligatoriskt för större företag.

• Lagar och regler samt god redovisningssed
• Uppbyggnad av- och innehåll i regelverken K2 och K3
• Likheter och skillnader mellan K2 och K2
• Övningsuppgifter som bygger på regelverken
• Kassaflödesanalyser
• Genomgång av årsredovisningar upprättade enligt K2 respektive K3

 • Muntlig avstämning/genomgång med läraren ca 30 minuter

Tentamen

Beskattningsrätt, 35 tim

Ger grundläggande kunskaper för att självständig hantering av beskattning samt kunna förstå skatterättsliga problem. Målet är förståelse och praktisk tillämpning kring juridiska och fysiska personers beskattning.

 • Introduktion till svensk skattelagstiftning
  • Beskattningens funktion och syfte
  • Beskattningsfrågor för fysiska personer
  • Beskattningsfrågor för olika företagsformer
  • Fåmansaktiebolag och 3:12- reglerna
  • Koppling mellan redovisning och beskattning
  • Informationssökning
  • Moms

 • Muntlig avstämning/genomgång med läraren ca 30 minuter

Tentamen

Ekonomistyrning, 35 tim

Ger kunskaper och verktyg till att se möjligheter att leda och styra företagets ekonomi mot uppsatta mål. Målet är att få en helhetsförståelse för hur information från olika enheter bidrar till att styra resultatutvecklingen.

• Begreppen inom ekonomistyrning
• Intern ekonomisk rapportering
• Olika typer av rörliga och fasta kostnader
• Lönsamhetsberäkning
• Självkostnadskalkyler
• Budgetering och likviditetsprognoser

 • Muntlig avstämning/genomgång med läraren ca 30 minuter

Tentamen

Retorik – och Presentationsteknik, 27 tim

Du blir trygg i dina presentationer, kan hantera stress oavsett miljö och målgrupp samt styra fokus helt på ditt innehåll, åhörare och diskussioner. Kursen består av teori, filmer, exempel, övningar, ditt skräddarsydda träningsprogram och verktyg i talarsituationer.

 • Förståelse
 • Kroppsspråk
 • Förberedelser

Antal studietimmar á 55 minuter: 150